1. 1
  128 کیلوبیت بر ثانیه
 2. 2
  256 کیلوبیت بر ثانیه
 3. 3
  512 کیلوبیت بر ثانیه
 4. 4
  1 تا 4 مگابیت بر ثانیه
 5. 5
  2 تا 6 مگابیت بر ثانیه
 6. 6
  4 تا 10 مگابیت بر ثانیه
 7. 7
  8 تا 16 مگابیت بر ثانیه
 8. 8
  سرویس های نامحدود
 9. 9
  سرویس های غیر حجمی
 10. 10
  بسته های ترافیکی