جدول زیر هزینه‌ی استفاده از سرویس‌های ویژه‌ی +ADSL2 را در کلیه ی مناطق تحت پوشش شرکت هور را نشان می‌دهد.
برای اطلاع از شیوه محاسبه تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 براساس مصوبه شماره 1 جلسه 237 سازمان تنظیم مقررات این جا کلیک کنید.

* سرویس‌های NFG از امکان ترافیک تشویقی شبانه برخوردار نیستند

نام سرویس: ECO128-NFG* سرعت تا:  128/128کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۲ ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۷۵۰۰ ۱۷۱۰۰ ۳۱۵۰۰ ۶۳۰۰۰ ۹۰۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۷۵۰۰ ۱۷۱۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۰۵۰۰ ۷۵۰۰

* جدول سرویس های ذیل از امکان ترافیک رایگان شبانه {2 تا 8 بامداد} برخوردار هستند

نام سرویس: ECO128 سرعت تا:  128/128کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۲۲۳۵۰ ۴۷۲۵۰ ۹۴۵۰۰ ۱۵۳۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۲۲۳۵۰ ۱۵۷۵۰ ۱۵۷۵۰ ۱۲۷۵۰

 

* سرویس‌های NFG از امکان ترافیک تشویقی شبانه برخوردار نیستند

نام سرویس: ECO256-NFG* سرعت تا:  256/256 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۲ ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۸۵۰۰ ۱۸۱۰۰ ۳۴۵۰۰ ۶۹۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۸۵۰۰ ۱۸۱۰۰ ۱۱۵۰۰ ۱۱۵۰۰ ۸۵۰۰

* جدول سرویس های ذیل از امکان ترافیک رایگان شبانه {2 تا 8 بامداد} برخوردار هستند

نام سرویس: ECO256 سرعت تا:  256/256 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۲۳۳۵۰ ۵۰۲۵۰ ۱۰۰۵۰۰ ۱۶۵۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۲۳۳۵۰ ۱۶۷۵۰ ۱۶۷۵۰ ۱۳۷۵۰

 

* سرویس‌های NFG از امکان ترافیک تشویقی شبانه برخوردار نیستند

نام سرویس: ECO512-NFG* سرعت تا:  512/512 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۲ ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۱۰۰۰۰ ۱۹۶۰۰ ۳۹۰۰۰ ۷۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۱۰۰۰۰ ۱۹۶۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۰۰۰۰

* جدول سرویس های ذیل از امکان ترافیک رایگان شبانه {2 تا 8 بامداد} برخوردار هستند

نام سرویس: ECO512 سرعت تا:  512/512 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۲۴۸۵۰ ۵۴۷۵۰ ۱۰۹۵۰۰ ۱۸۳۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۲۴۸۵۰ ۱۸۲۵۰ ۱۸۲۵۰ ۱۵۲۵۰

 

* سرویس‌های NFG از امکان ترافیک تشویقی شبانه برخوردار نیستند

نام سرویس: ECO1024-NFG* سرعت تا:  1024/768 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۲ ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۱۲۰۰۰ ۲۱۶۰۰ ۴۵۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۱۲۰۰۰ ۲۱۶۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰

* جدول سرویس های ذیل از امکان ترافیک رایگان شبانه {2 تا 8 بامداد} برخوردار هستند

نام سرویس: ECO1024 سرعت تا:  1024/768 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۲۶۸۵۰ ۶۰۷۵۰ ۱۲۱۵۰۰ ۲۰۷۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۲۶۸۵۰ ۲۰۲۵۰ ۲۰۲۵۰ ۱۷۲۵۰

 

* سرویس‌های NFG از امکان ترافیک تشویقی شبانه برخوردار نیستند

نام سرویس: ECO2048-NFG* سرعت تا:  2048/768 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۲ ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۱۴۰۰۰ ۲۳۶۰۰ ۵۱۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰ ۱۶۸۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۱۴۰۰۰ ۲۳۶۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۴۰۰۰

* جدول سرویس های ذیل از امکان ترافیک رایگان شبانه {2 تا 8 بامداد} برخوردار هستند

نام سرویس: ECO2048 سرعت تا:  2048/768 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۲۸۸۵۰ ۶۶۷۵۰ ۱۳۳۵۰۰ ۲۳۱۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۲۸۸۵۰ ۲۲۲۵۰ ۲۲۲۵۰ ۱۹۲۵۰

 

* سرویس‌های NFG از امکان ترافیک تشویقی شبانه برخوردار نیستند

نام سرویس: ECO4096-NFG* سرعت تا:  4096/768 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۲ ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۲۰۰۰۰ ۲۹۶۰۰ ۶۹۰۰۰ ۱۳۸۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۲۰۰۰۰ ۲۹۶۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۰۰۰۰

* جدول سرویس های ذیل از امکان ترافیک رایگان شبانه {2 تا 8 بامداد} برخوردار هستند

نام سرویس: ECO4096 سرعت تا:  4096/768 کیلو بیت بر ثانیه
مدت سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
میزان ترافیک/ گیگا بایت ۶ ۹ ۱۸ ۲۴
هزینه اشتراک / تومان ۳۴۸۵۰ ۸۴۷۵۰ ۱۶۹۵۰۰ ۳۰۳۰۰۰
متوسط هزینه برای هر ماه / تومان ۳۴۸۵۰ ۲۸۲۵۰ ۲۸۲۵۰ ۲۵۲۵۰

 

شایان گفتن است که سرویس های اکو  ١٠٢۴ ، ٢٠۴۸ ، ۴٠٩۶ ، ۶١۴۴ و ۸١٩٢ تنها در مراکز خاص مخابراتی و بسته به وجود امکانات مخابراتی ارایه می‌شوند،

بنابراین، لطفا” قبل از انتخاب این نوع سرویس حتما” با بخش فروش دفتر مرکزی هور در تهران تماس بگیرید و از ارایه این سرویس در مرکز مخابراتی مورد نظر اطمینان حاصل کنید.

 

قیمت بسته‌های ترافیک اضافه

بسته ترافیک اضافه
نیم گیگابایت
یک گیگابایت
سه گیگابایت
پنج گیگابایت
قیمت بسته های ترافیک (تومان) ۱۵۰۰ ۳۰۰۰ ۹۰۰۰ ۱۳۴۰۰
بسته ترافیک اضافه
ده گیگابایت
بیست گیگابایت
پنجاه گیگابایت
صد گیگابایت
قیمت بسته های ترافیک (تومان) ۲۴۴۰۰ ۴۲۴۰۰ ۹۰۴۰۰ ۱۶۵۴۰۰
درباره admin